Säännöt

Operaatio Ruokakassi ry:n säännöt

9.4.2010 (Päivitetty 17.8.2016)

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Operaatio Ruokakassi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja toiminta-alue on Suomi.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on auttaa vähävaraisia, köyhiä, syrjäytyneitä ja muita apua tarvitsevia ihmisiä kristillis-sosiaalisten arvojen pohjalta. Yhdistys voi suunnitella ja toteuttaa erilaisia projekteja tätä tarkoitusta tukemaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa humanitääristä ruoka- ja vaateavustusta ja muuta diakonista avustustoimintaa. Yhdistys voi ylläpitää kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan keskusta ja harjoittaa toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea heikompiosaisten selviytymistä arkipäivässä.
Yhdistys voi harjoittaa koulutus- ja seminaaritoimintaa. Yhdistys voi toimia yhteistyössä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien, muiden suomalaisten kristillisten kirkkojen ja seurakuntien, kristillisten yhdistysten ja yhteisöjen, Suomen valtion, kuntien, muiden avustusjärjestöjen ja rekisteröityjen yhdistysten kanssa huono-osaisuuden, köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja diakonisen työn kehittämiseksi.
Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksina sille testamentattua omaisuutta. Yhdistys voi järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä, konsertteja, erilaisia tapahtumia, pitää yllä kirpputoritoimintaa ja järjestää myyjäisiä toimintansa tukemiseksi. Yhdistys voi hankkia erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin suojelijoita, tukijoita, sponsoreita ja yhteistyökumppaneita.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, seurakunta, rekisteröity yhdistys, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, seurakunta, rekisteröity yhdistys, oikeuskelpoinen yhteisö, yhtiö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Hallitus voi valita kunniajäseneksi yhdistyksen varsinaisen jäsenen tai yhdistyksen ulkopuolisen henkilön. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka merkittävällä tavalla on ansioitunut joko yhdistyksen toiminnassa tai on muutoin merkittävästi omalla toiminnallaan vaikuttanut heikompiosaisten auttamisessa. Kunniajäseniltä ei peritä yhdistysjäsenyyteen kuuluvia liittymis- tai jäsenmaksuja.

4 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen syyskokous päättää liittymismaksun ja yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä vuosittain perittävien jäsenmaksujen suuruuksista.

5 § JÄSENEN EROTTAMINEN

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus yhdistyslain 14§:ssä mainituilla perusteilla.

6 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa sekä varajäsenten lukumäärä kaksi (2) jäsentä, joista toinen on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan toiminnanjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut yhdistyksen tarvitsemat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan enemmistöllä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § TILI- JA TOIMIKAUSI

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Puolet hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä ovat vuosittain erovuorossa. Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastajien toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

8 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin yksin (1). Yhdistyksen nimenkirjoittamisoikeuden hallitus voi myös antaa valitsemalleen toimihenkilölle.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan toimittaa yhdistyksen kotipaikan päivälehdessä julkaistavalla ilmoituksella, kirjeitse tai sähköpostitse.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluttua kirjallisena pyydetyn tiedoksiannon saapumisesta.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen kirjallisesti ilmoitettava siitä vähintään kolme (3) viikkoa aikaisemmin. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi (1kk) ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa.
Kevätkokouksessa käsitellään asiat:
• kokouksen avaus
• valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
• todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
• hyväksytään kokouksen työjärjestysesitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokous
Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuussa.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• kokouksen avaus
• valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
• todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
• hyväksytään kokouksen työjärjestys
• vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
• valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
• valitaan seuraavalle tilikaudelle vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa/toiminnan-tarkastajaa ja hänelle varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan valita tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajia ei tarvitse valita.
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava purkamisesta päättäneen yhdistyksen kokouksen tarkemmin määräämään näiden sääntöjen 2 §:n mukaisen tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.