Operaatio Ruokakassi ry:n toiminnan kuvaus

Operaatio Ruokakassi ry:n kuuluu vuoden 2019 alussa 37 jäsenseurakuntaa ja järjestöä 14 eri kunnan alueella pääosin Turun seudulla. Vapaaehtoisia toiminnan piirissä on yli 500 henkilöä, ruokakasseja jaettiin vuonna 2018 n. 186.700 kpl ja lämmin ateria tarjottiin n. 25.000 kertaa. Jaetun ruoan määrä oli noin 1351 tonnia.

Leipäjonojen asiakasmäärät ovat kasvaneet viime vuosina noin 10 prosenttia vuodessa. Vuodesta 2008 lähtien Operaatio Ruokakassi (OR) on toiminut keskusorganisaationa ruokaa jakaville jäsenjärjestöilleen. OR näkee tarpeelliseksi ja ajankohtaiseksi sekä oman perustoiminnan että ruokahävikkitoiminnan kehittämisen, jotta jatkuvasti kasvavasta asiakasryhmästämme nouseviin haasteisiin voitaisiin vastata.

OR:n tavoitteena on kehittää paikallista ruoanjakelutoimintaa logistisen keskittämisen, yritysyhteistyön kehittämisen, pohjoismaisten käytäntöjen soveltamisen sekä alku- ja elintarviketuottajille tehtävien yhteydenottojen kautta. Haasteisiin kuuluu myös vastata ruokaturvaan liittyviin hyvinvointikysymyksiin ja tehdä näkyväksi ruokahävikin parissa tehtävän työn ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen arvo.

Lähtökohtana työllemme on ruoka-avun antamisen kautta kohdata eri tavoin syrjäytyneitä ja ajaa heidän asiaansa eteenpäin sekä toisaalta synnyttää tämän toiminnan ympärille yhteisöjä, tukiryhmiä, ja -työtä.

Ruoka-avussa toimivien vapaaehtoisten ja vastuuhenkilöiden tukeminen ja kouluttaminen ovat olennainen osa OR:n työtä. Heille pyritään antamaan välineitä avuntarvitsijoiden kohtaamiseen ja auttamiseen. Tukemalla ja kouluttamalla omaa vapaaehtoistiimiä OR tuottaa hyvinvointia sekä asiakkaille että vapaaehtoisille.

OR:n toiminnan tuloksena syrjäytyneitä ja palveluiden ulkopuolelle ajautuneita ihmisiä kohdataan ja ohjataan sopivien palveluiden piiriin. OR:n työn kautta voimaantuneet asiakkaat toimivat jatkossa mukana ruoka-aputyössä auttaen vastavuoroisesti avun piiriin tulevia uusia asiakkaita. Vapaaehtoisyhteisö on suuressa roolissa yksinäisyyden ja syrjäytymisen torjumisessa. Operaatio Ruokakassi ry:n toimintaan kuuluu myös sosiaalinen tukeminen ja toiminnallisten ryhmien järjestäminen tarpeen mukaan.  Asiakkaiden sosiaalinen verkosto kasvaa.

OR:n työllä on merkittävää ja pitkäaikaista yhteiskunnallista vaikutusta kaikkein heikompiosaisten ihmisten tilanteen parantamisessa ja ongelmien ennaltaehkäisemisessä. OR:lla on ainutlaatuinen kosketus ryhmään joka muuten on vaikea tavoittaa.

Operaatio Ruokakassin toiminnassa on ollut ja on jatkuvasti mukana paljon maahanmuuttajia asiakaskunnassa, vapaaehtoistyössä, tukityöllistettyinä ja työkokeiluissa. Asiakaskunnastamme yli 10 % koostuu maahanmuuttajista. Vapaaehtoistemme joukossa on suuri määrä Suomessa joitakin vuosia asuneita maahanmuuttajia. OR:n toiminnassa osallisuus suomalaiseen yhteiskuntaan kasvaa ja vapaaehtoistyössä suomalainen työkulttuuri tulee tutuksi. Turun seudulla maahanmuuttajien kanssa työskentelevistä tahoista olemme säännöllisessä yhteistyössä SPR:n, NMKY:n ja Turun ja Kaarinan diakoniakeskuksen kanssa.

OR:n toiminta on Suomessa ainutlaatuista, koska muualla ei ole näin laajaa joukkoa eri seurakuntia ja järjestöjä yhdistynyt yhteisen auttamistyön tekemiseksi ruoka-avun alueella. Yhteistyöverkostomme Turun kaupungin hyvinvointipalveluiden, Turun ja Kaarinan srk-yhtymän, OR:n jäsenseurakuntien, oppilaitosten ja Turun alueen auttamisjärjestöjen kanssa toimii aktiivisesti.

Operaatio Ruokakassi on Turun alueen keskustoimija paikallisella hävikkiruoka-apukentällä. Tästä viimeisin tunnustus on Vantaan yhteisen pöydän Sitran projektin kanssa tekemämme yhteistyö- ja toteuttamissopimus lokakuussa 2018. Operaatio Ruokakassin lisäksi Sitran kumppanuuteen on hyväksytty mukaan vain kolme muuta tahoa, Järvenpään Yhdessä katettu, Helsingin sosiaalitoimi ja seurakuntayhtymä ja Tampereen seurakuntayhtymä.

Sitran kumppaniksi hyväksyminen merkitsee kaikkein korkeimman tason tunnustusta ruoka-aputyöjärjestölle Suomessa. Se kertoo Operaatio Ruokakassin ruoka-aputoiminnan laadukkuudesta hävikkiruokaketjun alusta sen loppuun saakka. Tämä pitää sisällään muun muassa noudot, logistiikan, varastoinnin, ruoka-aputoiminnan pitkäjänteisen kehittämisen, asiakkaiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden tukitoimet sekä yhteisöruokailut ja ruokajaot jäsenjärjestöissä. Tätä työtä Operaatio Ruokakassi tekee jo yhdettätoista vuotta ja on yhteistyöverkoston laajuuden johdosta työn uranuurtaja Suomessa.

OR:lla on tällä hetkellä käynnissä kaksi STEA-hanketta, jotka työllistävät neljä henkilöä. Projektien tarkoituksena on huono-osaisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen, OR:n vapaaehtoistyön tukeminen ja kehittäminen sekä järjestön ja kuntien sekä muiden toimijoiden yhteistyön edistäminen.

Pelkkää ruoka-apua tai hävikkiruoan kuljettamista toimintamme ei ole ollut enää pitkään aikaan. Operaatio Ruokakassin tekemästä työstä kertoo paljon se, että vuoden 2019 budjetistamme 41% kohdistuu ruoka-aputyön kehittämiseen ja asiakkaiden sekä vapaaehtoisten tukitoimiin ja koulutukseen. Eväsreppu-hankkeen erilaisiin toimintoihin osallistui v. 2017 yhteensä 1650 ihmistä. Apua ja tukea sai palveluohjauksen, voimaantumis/vertaistukiryhmien, raha-asioiden hoidon ja lastenvaatevaraston kautta 350 henkilöä. OR Next-hankkeen asiakaskäyntejä oli 160 ja vapaaehtoisille järjestettyihin koulutuksiin osallistui 200 henkeä.

OR:n työ muistuttaa muissa pohjoismaissa olevaa ruokapankkitoimintaa. OR tekee jatkuvaa kehitysyhteistyötä pohjoismaiden yhdessä perustaman ruokahävikkiä pienentämään pyrkivän Nordic Fusions-ryhmän kanssa. Ryhmään kuuluu mm. eri pohjoismaiden yliopistojen johtavia ruokahävikkitutkijoita (Suomesta LUKE) ja ruokapankkien johtajia. Keväällä 2016 toteutettiin Turussa laajasti ruokahävikkialan toimijoihin kohdennettu työpaja-tyyppinen seminaaripäivä, jonka yhtenä tavoitteena oli työmme edelleen kehittäminen. Osallistumme myös köyhyyden ja huono-osaisuuden tutkimiseen Suomessa.

Työmme piirissä on ollut ja on lukuisia pitkäaikaistyöttömiä esim. työkokeiluissa ja -harjoitteluissa. Tekemämme työn kautta on mahdollista työllistää vaikeasti työllistettäviä, esim. maahanmuuttajia jne. Operaatio Ruokakassilla olisi yhteiskunnallisesti hyvin merkittävää työtä tekevänä tarjolla useita työpaikkoja tämän työn piirissä, mutta rahoituspohjamme ei pysty vastaamaan tähän haasteeseen ilman ulkopuolista apua. Kuitenkin työllemme on tänään tilausta enemmän kuin koskaan ennen. Teemme työtä vakaan taloudellisen pohjan ja pitkäaikaisen työllistämisen mahdollistamiseksi verkostoitumisen, lahjoittajien keräämisen ja rahoitushakemusten keinoin.

Etsimme jatkuvasti tahoja, jotka voisivat tulla tukemaan tekemäämme työtä. Tämä auttaa samalla kaikkia kaupungin vähävaraisia ja avun tarpeessa olevia joihin työmme kohdistuu.

Ruoka-aputoiminta on nykyään yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti hyvin merkittävää ja laajaa työtä. Kohderyhmä on arviomme mukaan Turun seudulla suuruudeltaan n. 5000 kaikkein heikommassa asemassa olevaa ihmistä. OR:n tekemä työ on ansainnut kaiken saatavissa olevan tuen sen monitahoisen merkittävyyden ja sen yhteiskunnalle tuottaman säästön vuoksi.